Baanstatus
 • Laatste update: 21/04 12:43

 • Tulpenlus - Open
 • Dijklus - Open
 • Par 3 - Open
Uitgebreide baanstatus

Logo Regthuys Vereniging

Golfvereniging Regthuys hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Policy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Golfvereniging Regthuys houdt zich in alle gevallen aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Policy Statement;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verzameld cq. verwerkt;
 • u om uw uitdrukkelijke toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor andere doeleinden;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Golfvereniging Regthuys zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy Statement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van leden worden door Golfvereniging Regthuys verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • administratieve doeleinden;
 • communicatie over de activiteiten van de vereniging.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de lidmaatschapsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Golfvereniging Regthuys de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • voornaam;
 • tussenvoegsel;
 • achternaam;
 • adres;
 • postcode;
 • woonplaats;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • bankrekeningnummer;

 

Uw persoonsgegevens worden door Golfvereniging Regthuys:

 • opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: tot 2 jaar na beëindiging van de lidmaatschapsovereenkomst en daarna alleen de naam, adres, woonplaats, telefoon en e-mail (NAWTE-) gegevens in verband met historische doeleinden (bijv. toekomstige lustrumvieringen en reünies);
 • op verzoek van het oud-lid of bij diens overlijden verwijderd.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de ledenadministratie;
 • het verzorgen van de contributie-inning;
 • het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • het verzorgen van het archief;
 • het beheer van de website.

 

Met de partijen waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben maken wij in deze overeenkomsten de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn wij verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

 

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Golfvereniging Regthuys bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • alle personen die namens Golfvereniging Regthuys van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • we pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • wij maken back-ups van de persoonsgegevens om de betreffende bestanden te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Uw naam en/of foto kan binnen de vereniging op het alleen voor de  leden bereikbare deel van de website worden gebruikt, bijvoorbeeld in wedstrijdverslagen of andere publicaties. Deze wedstrijdverslagen/publicaties kunnen ook worden doorgegeven aan nieuwsbladen in de regio. Indien u hier bezwaar tegen heeft kunt u dit tijdens de desbetreffende wedstrijd aan de wedstrijdleiding doorgeven.  

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

 

Contactgegevens

Golfvereniging Regthuys : secretariaat@golfverenigingregthuys.nl

 

29 juni 2018